6. FTV Prima, spol. s r.o./Prima family

 

Stěžovatelka (email č.j. 1413) upozorňuje na pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25. ledna  2013 od 22:25 hodin na programu Prima family. Pisatelka uvádí, že šlo o „…porušení pravidel vysílání podle volebního zákona. Konkrétně jde o pořad Show J. Krause, který se vysílal v pátek 25. ledna večer, tedy v první volební den. V hodinovém pořadu věnoval J. Kraus 40 minut plně propagandě jednoho z prezidentských kandidátů - K. Schwarzenberga, a to spolu se 2 zpěváky z kapely Nightwork (ozdobenými mimochodem žlutými schwarzenbergskými plackami).“ Další stěžovatelé (č.j. 1132, 1131, 1135) uvádějí, že je dle jejich názoru zakázané takto propagovat kandidáty v době probíhajících voleb.

Pořad byl podroben analýze. Jeho hosty jsou dva členové skupiny Nightwork (Vojtěch Dyk a Jakub Prachař), dále poslední federální miss Sylvia Lakatošová a doktor David Slouka. Jan Kraus v úvodu pořadu skutečně tvrdí, v čase záznamu 2:27, že „….každýmu přeju, aby mu vyšel ten jeho kandidát. Já si myslim, že zrovna tak patří se říct svýho kandidáta, protože je to něco, co má člověk jaksi svobodný právo, svobodnou volbu, ale nemusí ho ta zbývající část za to nenávidět. Čili já od začátku říkám, můj první NE byl Miloš Zeman. Tak mě dovolte, abych se začal případně připravovat.“  Tímto konstatováním  uzavírá tradiční úvodní proslov, který je věnovaný prezidentské volbě spíše obecně. Dále pak rozebírá některé novinové články (například článek o případné emigraci V. Klause v případě výhry Karla Schwarzenberga) a následně již zve první hosty.

 

V rozhovoru s Prachařem a Dykem se prvních cca 10 minut věnují otázce voleb a tito dva hosté neskrývají své sympatie ke Karlu Schwarzenbergovi.

Pokud jde o volební zákon, volby prezidenta se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Pořadu by se teoreticky mohla týkat tato dvě ustanovení § 35 tohoto zákona, ovšem jejich porušení lze vyloučit:

§ 35 odst. 3) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky.

§35 odst. 6) V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních průzkumů.

Úřad Rady posoudil pořad primárně podle zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. Vzhledem k faktu,

že se jedná o zábavný pořad, pak se jeho vyváženosti týká v podstatě jen § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, který zakotvuje povinnost provozovatele vysílání poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Je zcela zřejmé, že veškeré názory na prezidentské kandidáty, které v pořadu zaznějí, jsou uvedeny a odvysílány jakožto názory daných řečníků. Divákovi tudíž není nijak bráněno v utvoření svobodného názoru, není nijak přesvědčován k volbě toho či onoho, pouze se dozvídá, jaký názor mají moderátor a první dva pozvaní hosté.

Tuto situaci je možné srovnat s událostí v Českém rozhlase, kdy tento provozovatel zrušil vysílání jednoho dílu pořadu Klub osamělých srdcí seržanta Pepře, hudebního kritika Jiřího Černého, kvůli tomu, že Černý natočil virální klip na podporu K. Schwarzenberga. Tím měl Černý porušit kodex ČRo. Tato situace je trochu odlišná, nicméně ukazuje na  obezřetnější přístup jiného provozovatele ve vztahu k předvolebnímu vysílání.

Pokud Rada vyhodnotí postup provozovatele, který zařadil v průběhu prezidentské volby do vysílání pořad, v němž byl propagován Karel Schwarzenberg, jako problematický z hlediska zákona, doporučuje Úřad Rady požadovat po provozovateli podání vysvětlení, jakým způsobem uplatnil svou redakční odpovědnost, když do vysílání zařadil v průběhu druhého kola volby prezidenta zábavný pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25. ledna 2013 od 22:25 na programu

Prima family, kde moderátor a rovněž dva jeho hosté vyjádřili podporu prezidentskému kandidátovi Karlu  Schwarzenbergovi, čímž tohoto kandidáta zvýhodnili oproti jeho protikandidátovi.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k objasnění, jakým způsobem uplatnil svou redakční odpovědnost, když do vysílání zařadil v průběhu druhého kola volby prezidenta zábavný pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25. ledna 2013 od 22:25  hod.  na programu Prima family, kde tento moderátor a rovněž dva jeho hosté vyjádřili podporu prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi, čímž tohoto kandidáta zvýhodnili oproti  jeho protikandidátovi. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.

A tady z judikátu Nejvyššího správního soudu z loňského roku:

Judikát Nejvyššího správního soudu  13.11.2012  Vol 4/2012 ­ 39 - Veřejnoprávní media (kde jsou kriteria přísnější a existuje samost. zákon o ČT)

 

K němu pak zdejší soud může pouze obecně připomenout, že jakékoli vyjádření ve veřejném prostoru, tím spíše pak ve sdělovacích prostředcích, ve prospěch jednoho kandidáta

může automaticky uškodit všem jeho protikandidátům. Nelze však z toho dovozovat, že by se veřejný a mediální prostor, tedy všichni, kdo v něm vystupují, měl v době předvolební zcela vystříhat jakýchkoli zmínek, které by se mohly dotýkat, ať už pozitivně či negativně, jednotlivých kandidátů.

Již v usnesení ze dne 29. 6. 2006, č. j. Vol 43/2006­19 (publ. pod č. 947/2006 Sb. NSS), Nejvyšší správní soud konstatoval, že „ani ze souhry požadavků, jež dopadají na veřejnoprávní média vždy, a požadavků, jež na ně dále dopadají v době voleb, neplyne, že by jejich vyváženost mohla být chápána s tak nereálnou mírou přísnosti, jakou na ně implicitně klade navrhovatel